Missie en beginselen European Solidarity Corps

Het European Solidarity Corps is er voor jongeren die willen bijdragen, leren en groeien. De missie van het European Solidarity Corps is het opbouwen van een meer inclusieve samenleving: een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Beginselen van het European Solidarity Corps

Van deelnemende organisaties en jongeren wordt wederzijds respect verwacht. Organisaties worden geacht de jongeren met respect en vertrouwen op te vangen. Het is belangrijk dat zij hierbij rekening houden met ieders opvattingen, overtuigingen en verwachtingen. Tegelijkertijd wordt van de deelnemers verwacht dat zij respect hebben voor de lokale gemeenschappen en andere betrokkenen. Deelnemende organisaties wijden immers veel tijd, energie en middelen aan het organiseren van kwalitatieve activiteiten.

Als deelnemer aan het European Solidarity Corps verbind je je aan de volgende beginselen, dus lees deze goed door.

 • Deelnemers aan het European Solidarity Corps zetten zich in voor solidariteit, eerbied voor de menselijke waardigheid en de rechten van de mens, en geloven in het bevorderen van een eerlijke en gelijke samenleving zonder discriminatie en met pluralisme, tolerantie, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid.
   
 • Deelnemers aan het European Solidarity Corps streven naar meer solidariteit tussen de mensen met respect voor hun culturen en tradities, en willen een gemeenschap van gedeelde verantwoordelijkheid en wederzijdse ondersteuning opbouwen.
   
 • Deelnemers aan het European Solidarity Corps willen een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving en blijk geven van solidariteit, samenwerking en wederzijds begrip.
   
 • Deelnemers aan het European Solidarity Corps mogen met hun handelen zichzelf of anderen nooit in gevaar brengen.
   
 • Deelnemers aan het European Solidarity Corps moeten de regels, structuur en werkwijzen van de organisatie waar zij te gast zijn, altijd respecteren en beseffen dat dit kader noodzakelijk kan zijn om de persoonlijke gezondheid, veiligheid en waardigheid van betrokkenen te beschermen.
   
 • Deelnemers aan het European Solidarity Corps moeten zich houden aan de geldende wetgeving van het ontvangende land.
   
 • Deelname aan het European Solidarity Corps kan alleen op basis van vrijwilligheid en de jongere is vrij om zich uit het initiatief terug te trekken.
   
 • Deelnemers aan het European Solidarity Corps hebben het recht om een uitnodiging voor een activiteit af te wijzen, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun latere kansen op andere activiteiten.
   
 • Deelname aan het European Solidarity Corps is gratis.
   
 • Na deelname aan een activiteit ontvangt iedere deelnemer van het European Solidarity Corps een certificaat van deelname.
   
 • Wie deelneemt aan vrijwilligerswerk van het European Solidarity Corps, moet bij de deelnemende organisatie een Solidariteitscontract ondertekenen waarin de voorwaarden voor deelname zijn vastgelegd overeenkomstig de beginselen van het European Solidarity Corps. Voor wie deelneemt aan een werkproject van het European Solidarity Corps, staat de arbeidsovereenkomst gelijk aan dat contract.
   
 • Voor en tijdens hun activiteiten ontvangen deelnemers aan het European Solidarity Corps duidelijke informatie over hun taken en indien nodig passende opleiding en taalkundige ondersteuning.