Skip to main content

In 2024 heeft het Nationaal Agentschap ten minste € 3.047.503,- beschikbaar om toe te kennen aan projectaanvragen voor Europees Vrijwilligerswerk. Hieronder lees je hoe dat wordt toegekend en over de minimale en maximale subsidie per project.

Relevante bedragen Europees Vrijwilligerswerk:

  • Beschikbaar budget: Ten minste € 3.047.503,-*; **
  • Minimale subsidie per project: € 35.794,- tenzij minder budget benodigd;
  • Maximale subsidie per project: € 178.970,- exclusief buitengewone kosten en ondersteuning voor inclusie.

* = waarvan € 200.000,- gereserveerd voor buitengewone kosten. Het Nationaal Agentschap behoudt het recht om deze reservering gedurende het jaar te verhogen of verlagen.

** = dit bedrag is onder voorbehoud van de bevestiging van de bijdrage van Horizon Europe aan het European Solidarity Corps.

Bij toepassing verdeelsleutel:

  • Beschikbaar voor stap 1 'minimale subsidies': Ten minste € 1.423.751,50,- (50%);
  • Beschikbaar voor stap 2 'kwaliteit en prioriteit': Ten minste € 1.423.751,50,- (50%).

Toekenning budget

In 2024 heeft het Nationaal Agentschap ten minste € 3.047.503,- beschikbaar om toe te kennen aan projectaanvragen voor Europees Vrijwilligerswerk.

Het Agentschap heeft de intentie om 100% van het beschikbare budget te verdelen in Ronde 2024-1 (deadline 20 februari 2024, 12:00 uur). Alleen bij overgebleven budget zal er een tweede ronde georganiseerd worden (deadline 1 oktober 2024, 12:00 uur). Een eventuele tweede ronde staat in principe alleen open voor organisaties die geen subsidie hebben ontvangen in de eerste ronde.

Wie mag er aanvragen?

Organisaties met een geldig Nederlands ‘Quality Label voor Lead organisaties’ (ESC50) dat is toegekend vòòr de betreffende deadline, mogen een projectaanvraag indienen. Alle aanvragen die voor de deadline ingediend worden, zullen in behandeling worden genomen.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Bij je projectaanvraag geef je aan voor welke activiteiten je subsidie wilt ontvangen. Het Nationaal Agentschap zal vervolgens berekenen – aan de hand van gemiddelden en historische data – hoeveel budget er naar schatting nodig is om de activiteiten uit te voeren. Het maximale bedrag dat per project kan worden toegekend is voor 2024 vastgesteld op € 178.970,-. Dit is exclusief de posten ‘buitengewone kosten’ en ‘ondersteuning voor inclusie’. Met dit bedrag is het mogelijk om ongeveer tien vrijwilligers een jaar lang te ontvangen in Nederland.

Hoe wordt vastgesteld hoeveel subsidie ik zal ontvangen?

Als het bedrag dat benodigd is om alle aangevraagde projecten uit te voeren kleiner is dan het beschikbare budget, worden alle aanvragen volledig gehonoreerd met een plafond van € 178.970 per project.

Als het bedrag dat benodigd is om alle aangevraagde projecten uit te voeren groter is dan het beschikbare budget, is er onvoldoende budget beschikbaar om alle aanvragen volledig toe te kennen. Het beschikbare budget wordt dan verdeeld over alle aanvragen middels een procedure die hiervoor is vastgesteld door de Europese Commissie.

Hoe werkt de verdeelprocedure?

De verdeelprocedure bestaat uit twee stappen:

Stap 1: minimale subsidies

Allereerst wordt aan iedere aanvrager ten minste € 35.794,- toegekend. Met dit bedrag is het mogelijk ongeveer twee vrijwilligers een jaar lang te ontvangen in Nederland. Als de aangevraagde activiteiten ook met minder subsidie kunnen worden uitgevoerd, zal in plaats daarvan dat bedrag worden toegekend. Er is totaal ten minste € 1.423.751,50,- beschikbaar voor deze stap.

Stap 2: kwaliteit en prioriteit

Het overige budget zal verdeeld worden over de aanvragen die nog niet volledig zijn gehonoreerd in stap 1. Hierin zijn verschillende factoren van belang:

  • De score van het 'Quality Label voor Lead organisaties' en/of de score op reeds ingediende en beoordeelde eindverslagen. Als er geen eindverslagen zijn, telt de score voor het Quality Label mee voor (80%). Als er wel eindverslagen zijn, telt deze score mee voor 50% en telt de score van het Quality Label mee voor 30%;
  • De mate waarin de activiteiten zullen bijdragen aan de policy priorities van het European Solidarity Corps (20%).
  • De score van je Quality Label ontvang je zodra je Quality Label voor Lead organisaties is toegekend. De mate waarin je activiteiten zullen bijdragen aan de policy priorities geef je aan in het aanvraagformulier.

Bij deze stap wordt tevens gecorrigeerd voor het totale budget dat benodigd is om een aangevraagd project uit te voeren, waardoor het budget eerlijk wordt verdeeld over kleinere en grotere aanvragen.

In totaal is er ten minste € 1.423.751,50,- beschikbaar voor deze stap.

De som van de bedragen toegekend aan je project in stap 1 en stap 2 is je totale subsidie, exclusief eventuele toegekende buitengewone kosten. Het zal daarmee waarschijnlijk niet mogelijk zijn om alle activiteiten precies uit te voeren zoals aangevraagd. Het Nationaal Agentschap zal je daarom een voorstel doen om je activiteiten in te korten of te verminderen zodat het project binnen het budget kan worden uitgevoerd.

Terug naar Nieuws

bgie