Skip to main content

Rechten

Hoewel de teksten op deze website zorgvuldig zijn opgesteld, kun je hier geen rechten aan ontlenen. De Programme Guide, gepubliceerd op de website van de Europese Commissie is in alle gevallen leidend. Verder kun je alleen rechten ontlenen aan officiële documenten zoals de officiële aanvraagformulieren, Call for proposals, raadsbesluiten en administratief-financiële handleidingen.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van het agentschap. Het agentschap is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Dergelijke links zijn enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat het agentschap de inhoud van die website zou onderschrijven.

Auteursrecht

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van het agentschap. 

Beeldmateriaal

Wij streven er als agentschap naar om alle rechthebbenden afgebeeld op beeldmateriaal te achterhalen en om toestemming te vragen voor gebruik van het materiaal. Kom je een afbeelding van jezelf tegen waar jij bezwaar tegen hebt? Neem dan contact met ons op via esc@nji.nl. Op jouw verzoek zullen we deze afbeelding uiteraard verwijderen.

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strenge eisen aan de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Het Nederlands Jeugdinstituut is verwerkingsverantwoordelijke voor het European Solidarity Corps.

Wil je meer weten over hoe wij met je gegevens omgaan? Lees dan de privacyverklaring van het Nederlands Jeugdinstituut. Wanneer je gebruik maakt van Mobility Tool+, EPlusLink of een deelnemer bent die getroffen is door de CoVID-19 situatie verwijzen we je naar het Privacy Statement van de Europese Commissie over deze onderwerpen:

Bezwaarprocedure

Ben je het niet eens met een beslissing over jouw subsidieaanvraag bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps? Dan kun je daar bezwaar tegen maken. Hier lees je alles over hoe de bezwaarprocedure werkt.

Digitoegankelijkheid

In 2022 is er onderzoek uitgevoerd naar de digitale toegankelijkheid van de website van het European Solidarity Corps. Het onderzoeksrapport is hier terug te lezen. 

bgie